Prezentacja

Prezentacja czasopisma

Zdzisław MALCZEWSKI SChr

Odwiedzającym nasz portal, przedstawiamy czasopismo wspólnoty polonijnej w Brazylii. Po wielu naradach i dyskusjach, postanowiliśmy dać nowej publikacji tytuł Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia. Dlaczego taki tytuł czasopisma? Prze jego nazwę chcemy skierować uwagę czytelnika na charakterystykę tego czasopisma. Wyrażenie „polonicus”, wywodzące się z języka łacińnskiego, odnosi się do wszystkiego co ma związek z Polską, jej kulturą, tradycjami i zwyczajami. Słowo to może oznaczać też osobę, która w nowym otoczeniu, tworzyła nowe dobra kulturalne, które odnosiły się do przestrzeni geograficznej narodu polskiego. W wielu wypadkach słowo „polonicus” określa jakieś dzieło odnalezione, ktore wskazuje na jego  polskie pochodzenie. Po portugalsku „polônico” będzie także coś odkrytego jako rzadkość w wielu dziedzinach, a nie mającego łączności z przestrzenią geograficzną Polski, ale w jakiś sposób się z nią łączy. Poza tym włączamy do tego określenia również różne  ślady spotykane w wielu miejscach, a które swoją specyfiką wskazują na autorów i mówią nam o tym wszystkim, pośrednio lub bezpośrednio, że są polskiego pochodzenia. W różnych regionach świata spotykamy tego typu ślady, które właśnie określamy mianem „polonicus”.

 

Nasz periodyk Polonicus pragnie właśnie utożsamić się z tym zjawiskiem, łacząc poprzez swoje materiały , osoby, mające te same korzenie etniczne, lub też Brazylijczyków innych etnii, zainteresowanych tym wszystkim co odnosi się do Polski i jej bogactwa kulturalnego.

 

W naszym czasopiśmie poświęcimy wiele miejsca tym „polonikusom”. Tymbardziej, że słowo to, które powstało właśnie w Brazylii, określa Brazylijczyków o polskich korzeniach etnicznych. Z racji miejsca urodzenia i posiadanego obywatelstwa, jest się Brazylijczykiem.  Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę pochodzenie etniczne danej osoby  z racji krwi, nie możemy jej nazwać „polską”,  ale może być określona jako „polonica”.

 

W naszej brazylijskiej rzeczywistości, znacząca liczba osób urodziła się w tym kraju (liczy się ją na 2-3 milionów), w których żyłach płynie polska krew. Mówi się o osobach, które z racji swojej etnicznej przynależności czują jakąś łączność z Polską.

 

Czasopismo Polonicus chciałby włączyć się do tej długiej i różnorodnej listy dzienników i czasopism, które ukazywały się w Brazylii  od 1892 r., kiedy to powstało pierwsze czasopismo polskie w tym kraju Gazeta polska w Brazylii, wydawane przez grupę polskich emigrantów w Kurytybie, kierowane do polskiej wspólnoty, która w tym czasie powstawała w Brazylii[1]. Nasza nowa publikacja chce wejść w linię czasopism natury naukowej, której celem będzie przedstawić historię i zdobycze emigracyjnej wspólnoty polonijnej w Brazylii. Ostatnim czasopismem tego typu, publikowanym w latach 1999-2009 było Projeções  – Revista de estudos polono-brasileiros[2].

 

Polonijni intelektualiści i Rada Świeckich, która działa przy Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, zaangażowani w ideał wydawnictwa  Projeções, zasugerowali rektorowi PMK w Brazylii kontynuację wydawniczą. Zdecydowaliśmy więc by nasz wysiłek inlektualny i wydawniczy został skierowany, w pierwszym półroczu 2010 r., do naszych czytelników, poprzez pierwszy numer Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia. Cieszy  nas i napawa wielkim optymizmem na przyszłość fakt, że intelektualiści, tak brazylijscy, jak i polscy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w Radzie Doradczej czasopisma. Chodzi tu o specjalistów, którzy znają   i orientują się bardzo dobrze w sprawach, które chcemy omawiać  na stronach naszego periodyku.

 

Zapraszamy Szanownych Czytelników, by byli złączeni razem z nami w  przeżywaniu wspólnego wysiłku przy odkrywaniu historii, jak też dzisiejszej rzeczywistości wspólnoty polonijnej w Brazylii. Będziemy dalej obserwowali istniejące wielorakie punkty styczne, które z pewnością powiększą się jeszcze bardziej między dwoma zaprzyjaźnionymi narodami: Brazylią i Polską. W miarę naszych możliwości, na stronach naszego czasopisma, postaramy się przybliżyć naszym Drogim Czytelnikom tę szeroką problemytykę kontaktów polsko-brazylijskich.

 

Czasopismo Polonicus – Revista de reflexão Brasil-Polônia będzie miało następujące działy: Polônia/Polska, Artigos/Artykuły, Poemas/Wiersze, Entrevistas/Wywiady, Resenhas/Przegąd literacki, Crônicas/Wydarzenia, i Efemerides/Diariusz. Celem zrozmienia zawartości każdego numeru, Polakom nie znającym języka portugalskiego, tytuł każdego tekstu będzie także podany w języku polskim. Przy końcu każdego artykułu, przedstawimy streszczenie również w języku polskim.

 

W imieniu zespołu  redakcyjnego: Henryka Siewierskiego, Mariano Kawki i Piotra Kilanowskiego, oraz moim własnym, pozdrawiam Ciebie Drogi Gościu odwiedzający tę naszą stronę internetową, życzę przyjemnej lektury i zapraszam do współpracy z nami.

 

Zdzisław MALCZEWSKI SChr – redaktor

 

[1]Malczewski Z., Ślady polskie w Brazylii / Marcas da presença polonesa no Brasil, Varszawa: Biblioteka Iberyjska, 2008, s. 211-223.

[2]Tamże, s. 150-153.